GGD Fryslân-Toezicht en handhaving 7-6-2021

Van: Ruben van der Goot <r.vandergoot@ggdfryslan.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 13:00
Onderwerp: Informatie omtrent inspecties
 

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen zal het GGD toezicht vanaf 7 juni weer zoveel mogelijk op reguliere wijze plaatsvinden. Dat betekent dat toezichthouders ook weer fysiek op locatie zullen inspecteren wanneer dat veilig en verantwoord kan. Bij het onaangekondigde locatiebezoek werkt de toezichthouder volgens het Advies Veilig op Inspectie. In verband met volksgezondheid en de eigen gezondheid heeft de toezichthouder ook nog steeds de mogelijkheid een onderzoek op afstand uit te voeren. Bijvoorbeeld door een gesprek of observatie via beeldbellen.  

 

Tevens wil ik u vragen de gastouders te informeren dat er momenteel een mannelijke inspecteur werkt bij de GGD. Tijdens het afnemen van de onaangekondigde steekproeven wordt er door gastouders aangegeven dat zij informatie hebben gekregen vanuit de gastouderbureaus dat er géén mannelijke inspecteurs werken bij de GGD. Dit is onjuiste informatie en ik vraag u met klem dit aan te geven bij uw aangesloten gastouders.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ruben van der Goot  |  Inspecteur team Toezicht

 

GGD Fryslân  |  Harlingertrekweg 58, 8901 BK Leeuwarden

P  Postbus 612 |  T 088 22 99 234  |  I www.ggdfryslan.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 

 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en GHOR Fryslân

aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en rampen- en crisisbeheersing.

 

In verband met de privacywetgeving dient u er zorg voor te dragen dat documenten met persoonsgegevens beveiligd verstuurd worden.


DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân:
Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender te informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl, www.ggdfryslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl.