Veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid gastouderopvangVeiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid kinderopvang

Gastouderbureau NL heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Doel is om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hun te leren omgaan met kleine risico’s. In het beleid staan bijvoorbeeld maatregelen om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de deur komen. Of in aanraking komen met elektriciteit. 

 

Veilige en gezonde kinderopvang

Een veilige, gezonde omgeving houdt in: 

 • Binnenruimtes en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon.
 • Een gastouderopvang moet voldoende binnenspeelruimte hebben per aanwezig kind.
 • Er is voldoende gezonde voeding en beweging. 
 • De organisatie heeft regels en afspraken over hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s. Deze staan weergegeven in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

 

Veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid kinderopvang

Organisaties in de kinderopvang moeten een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de wettelijke eisen. Doel is om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hun te leren omgaan met kleine risico’s. In het beleid staan bijvoorbeeld maatregelen om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de deur komen. Of in aanraking komen met elektriciteit. 

Er geldt: 

 • Iedere organisatie bepaalt zelf welke risico’s in het veiligheidsbeleid moeten staan. De GGD is toezichthouder van de kinderopvang en controleert het beleid. 
 • Is tijdens openingsuren slechts 1 gastouder aanwezig? Dan moet deze een zogeheten achterwachtregeling opnemen in het veiligheidsbeleid. De achterwacht is een volwassene die in geval van nood binnen 15 minuten in de kinderopvang aanwezig kan zijn. 
 • De organisatie moet het beleid actueel houden. Dus vindt een verbouwing plaats, wijzigt het gebruik van de ruimte? Of blijkt dat bepaalde maatregelen niet goed werken? Dan moet de gastouder dit doorgeven aan Gastouderbureau NL waarbij de risico’s voor het opvangkind worden beperkt en weergegeven.
 • Gastouders moeten op de hoogte zijn van het beleid en het kunnen uitvoeren. Het pedagogisch beleid van Gastouderbureau NL staat weergegeven op de website en in de portal van de gastouder.
 • Gastouderbureau NL werkt met een ‘risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’ document.  Hierin staan de mogelijke risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de opvang locatie weergegeven.

 

Risico – inventarisatie

Gastouderbureau NL houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De consulent van Gastouderbureau NL en de gastouder voeren jaarlijks een risico – inventarisatie uit op de opvanglocatie. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Deze inventarisatie wordt digitaal vastgelegd en is inzichtelijk voor gastouder, ouder en GGD

Inhoud van de risico – inventarisatie;

Veiligheidsrisico’s;

 • Verwonding
 • Beknelling
 • Verbranding
 • Verstikking
 • Elektriciteit
 • Vergiftiging
 • Verdrinking
 • Vallen
 • Snijden
 • Botsen

 

Gezondheidsrisico’s:

 • Binnenmilieu
 • Buitenmilieu
 • Huisdieren
 • Ziektekiemen
 • Medisch handelen

Indien er een risico geconstateerd wordt, dan zal de consulent van Gastouderbureau NL een plan van aanpak opstellen. Hierin staat omschreven hoe de gastouder het risico zal vermijden of oplossen.

 

EHBO'er op gastouderopvang

De gastouder is in het bezit van een geldig kinder – EHBO - certificaat

 

Personenregister kinderopvang: screening op strafbare feiten

Iedereen die woont, werkt of structureel aanwezig is op een locatie voor kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Zij worden continu gescreend op strafbare feiten. Lees meer over het Personenregister kinderopvang.

 

Meldplicht, overlegplicht en aangifteplicht bij geweld tegen kind

Heeft een houder aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind door een gastouder? Dan moet de houder hierover in overleg gaan met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of aangifte bij de politie nodig is. Zo ja, dan onderzoekt de politie of de werknemer of gastouder een misdrijf heeft gepleegd.

Gastouders moeten bij aanwijzingen van geweld tegen een kind door een collega hiervan een melding doen bij de houder. Vermoedt de gastouder dat de houder zich hier schuldig aan maakt? Dan moet de gastouder contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Met de vertrouwensinspecteur wordt overlegd of aangifte moet worden gedaan bij de politie. Ouders kunnen met aanwijzingen van geweld door een houder of gastouder tegen een kind ook contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang.

Als de gastouder een vermoeden heeft huiselijk geweld of kindermishandeling, dan volgt deze het stappenplan van de Meldcode


Toezicht door GGD

De GGD controleert de opvang locatie en de gastouder en houdt toezicht. Een toezichthouder van de GGD komt om de drie jaar (onverwachts) langs om de gastouder en de opvang te controleren. Het inspectierapport van de GGD staat openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).