Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau NL - 2


Hoofdstuk 6: 

6.1 Verzorging 

In dit hoofdstuk gaat het over de verzorging en veiligheid van kinderen tijdens gastouderopvang. Elk kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging en een schone omgeving om onnodige ziektes te voorkomen. De aard van de verzorging is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij baby's neemt voeding en verzorging meer tijd in beslag dan bij schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat het kind warmte en aandacht ervaart tijdens de verzorging en zich prettig en veilig voelt. Ouder en gastouder maken samen afspraken over verschillende aspecten van de verzorging, zoals

 • Voeding: 

Hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep, rituelen bij het eten, zoals handen wassen, aan tafel blijven zitten, eten meegeven of verzorgt de gastouder het eten enz. 

 • Zindelijkheid: 

Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining. 

 • Slapen: 

Waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen. 

 • Ziekte: 

Wat doet de gastouder als het kind ziek wordt? 

Wat doet de vraagouder als de gastouder zich ziekmeldt? Maak hiervan tevoren afspraken over. Vaak hebben gastouders deze regels al vastgelegd in de huiselijke voorwaarden. In de Algemene voorwaarden heeft Gastouderbureau NL een omschrijving weergegeven. 

 • Hygiëne: 

Tandenpoetsen, handen wassen, in bad, hygiëne bij het naar het toilet gaan, afsluitbare prullenbak, huisdieren enz. 

6.2 Veiligheid

Naast verzorging is veiligheid ook van groot belang. De gastouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de opvanguren. Huis en tuin moeten veilig zijn ingericht en de totale indruk van de woning moet in orde (veilig en schoon) zijn. Gastouderbureau NL voert voor aanvang van de opvang en jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt een digitale risico-inventarisatie uit om risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid vast te stellen in alle voor gastkinderen toegankelijke ruimtes. De risico-inventarisatie wordt ingevuld door de gastouder en houder samen en is inzichtelijk voor ouders in de persoonlijke portal.

 

Hoofdstuk 7 

7.1 Criteria gastouderbureaus

Hieronder staan de criteria waaraan een gastouderbureau moet voldoen om in het Landelijk Register Kinderopvang te worden opgenomen:

 1. Intake- en koppelingsgesprekken worden gevoerd met ouders en gastouders. Gesprekken met gastouders vinden plaats op de opvanglocatie.
 2. Het gastouderbureau biedt begeleiding aan gastouders, waaronder ondersteuning bij opvang en pedagogiek, risico-inventarisatie van veiligheid en gezondheid op de opvanglocaties en minimaal twee bezoeken per jaar. Er wordt minstens één keer per jaar een voortgangsgesprek met de gastouder gehouden.
 3. Evaluatiegesprekken worden jaarlijks gevoerd met vraagouders.
 4. Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie en zorgt voor doorstorting van betalingen binnen vijf werkdagen.
 5. De gastouder is op de hoogte van de verzekering van de vraagouder voor ziektekosten en heeft vrijheid van handelen bij bezoeken aan een dokter.
 6. Beide partijen sluiten een aansprakelijkheidsverzekering af.
 7. Bemiddelingsmedewerkers hebben een minimale opleidingseis van MBO-3 met pedagogisch component en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een houder is vrijgesteld van deze eisen.
 8. Het gastouderbureau werkt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 9. Het gastouderbureau hanteert een pedagogisch beleidsplan dat tijdens gesprekken met gastouders voortdurend besproken en geëvalueerd wordt.
 10. Het gastouderbureau heeft een oudercommissie en een klachtenregeling.
 11. Er zijn schriftelijke overeenkomsten met alle ouders waarin de kostenstructuur en de verdeling van kosten tussen gastouders en gastouderbureau worden beschreven.
 12. Er wordt permanente educatie aangeboden voor gastouders.
 13. Op jaarbasis wordt minimaal 16 uur besteed aan begeleiding en bemiddeling aan elke aangesloten gastouder.

 

Hoofdstuk 8 

In hoofdstuk 8 beschrijft Gastouderbureau NL de stappen die zij hanteren bij het vinden van geschikte gastouders voor de opvang van kinderen. Het vijf stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelding 

Ouders kunnen zich aanmelden bij Gastouderbureau NL en aangeven welke gastouder(s) hun voorkeur hebben. Het bureau neemt vervolgens persoonlijk contact op om de wensen en ondersteuningsbehoeften te bespreken en gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Ouders kunnen zelf profielen van gastouders bekijken via de website en deze rechtstreeks een bericht sturen.

Stap 2: Intake 

Tijdens het intakegesprek met een houder/ bemiddelingsmedewerker van het Gastouderbureau NL kunnen ouders hun specifieke eisen en wensen kenbaar maken over de opvang van hun kind(eren). De bemiddelingsmedewerker/ houder geeft inlichtingen over allerlei aspecten van de opvang door gastouders en zoekt, indien gewenst, naar een passende gastouder om tot een goede combinatie te komen.

Stap 3: kennismaking 

Gastouderbureau NL regelt een kennismakingsgesprek tussen ouder en gastouder, waarbij het bureau zelf aanwezig is. Er wordt gekeken of er een klik is en bij een positief gesprek wordt er een vervolgafspraak gemaakt om de koppeling tot stand te brengen.

Stap 4: Koppelingsgesprek 

De opvang wordt formeel geregeld door het ondertekenen van overeenkomsten en het bespreken van huisregels en toestemmingsformulieren.

Stap 5: Wennen

Wennen Gastouderbureau NL vindt het belangrijk dat de opvangkinderen kunnen wennen aan de nieuwe opvanglocatie en gastouder. Daarvoor worden wenafspraken gemaakt, waarbij de gastouder het kind ondersteunt en een vertrouwensband opbouwt met ouder en kind. Er wordt uitgebreid besproken met de ouders wat er kan helpen om het kind goed te laten wennen.

 

Hoofdstuk 9 

9.1 Criteria gastouders 

Hieronder staan de criteria waaraan gastouders moeten voldoen 

 • De gastouder moet in het bezit zijn van minimaal een MBO-2 diploma Helpende zorg en welzijn, of een ander diploma waarmee zij/hij aan de eisen voldoet.
 • De gastouder moet in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis of Rode kruis.
 • De gastouder moet in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor de huisgenoten van 18 jaar en ouder. Dit geldt ook voor werknemers als de opvang locatie is gevestigd aan het bedrijf.
 • Als er regelmatig vast bezoek komt op de opvang locatie, moeten deze geregistreerd zijn in het Personen Register Kinderopvang (PRK)
 • De gastouder moet Nederlands of een erkende Nederlandse taal zoals Fries spreken. Alleen een andere taal mag worden gesproken als kinderen tijdelijk in Nederland wonen.
 • De gastouder moet 18 jaar of ouder zijn en niet op hetzelfde adres als de ouder wonen.
 • Gastouders moeten telefonisch bereikbaar zijn tijdens de opvang.
 • Eigen kinderen van de gastouder mogen niet onder toezicht staan.
 • De gastouder moet op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau NL en hiernaar handelen.
 • De gastouder moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • De gastouder moet alle inwonende personen en structureel aanwezigen boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers registreren conform de bijbehorende voorwaarden in het Personen Register Kinderopvang (PRK).
 • Gastouders moeten kennis hebben van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en ernaar handelen. Als er vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld, moet de gastouder eerst contact opnemen met Gastouderbureau NL. Tenzij het een klacht betreft over de houder/ bemiddelingsmedewerker, dan moet de vertrouwensinspecteur onderwijs worden ingeschakeld. Deze contact gegevens staan weergegeven op de website.

9.2: Criteria voor de opvanglocatie

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen, moet de opvanglocatie voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, waaronder:

 • De locatie wordt minimaal twee keer per jaar gecontroleerd door Gastouderbureau NL en de controle wordt digitaal opgeslagen en is inzichtelijk via de persoonlijke portal voor ouder en gastouder.
 • Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar moet er een aparte slaapruimte aanwezig zijn, die is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Er zijn voldoende speelmogelijkheden zowel binnen als buiten, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen.
 • Bij opvang van kinderen jonger dan 4 jaar zijn er extra eisen aan de opvang locatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Deze zijn apart weergegeven op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Waaronder stopcontactbeveiligers, koortjes raamdecoratie, raamsluiting. 
 • Er is altijd een achterwacht bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig is in geval van calamiteiten.
 • De woning is ten alle tijden volledig rookvrij.
 • Campingbedjes zijn alleen toegestaan met een origineel en gekeurd matras en de voorkeur gaat uit naar een vast ledikant.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders op elke verdieping en geplaatst volgens de voorwaarden.

 

9.3: Werkwijze, aantal kinderen en leeftijdsopbouw van de groepen

Om ervoor te zorgen dat de gastouder voldoende ruimte en aandacht heeft voor alle kinderen die worden opgevangen, zijn er regels gesteld aan het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen en de leeftijdsopbouw van de groepen:

 • De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
 • Maximaal 5 van deze kinderen mogen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.
 • Maximaal 4 van deze kinderen mogen jonger zijn dan 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.
 • Maximaal 2 van deze kinderen mogen jonger zijn dan 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.
 • Het aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen, is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Elk kind moet een buitenruimte van minimaal 3 m2 en een binnenruimte van minimaal 3,5 m2 hebben.
 • De vraagouders en gastouder spreken samen af of de kinderen speelgoed van thuis meenemen of dat er vast speelgoed bij de gastouder aanwezig is en blijft.

Het kan voorkomen dat een gastouder een kleine woning heeft en daarom minder kinderen mag opvangen.

 

9.4 Evaluatie en huisbezoek

Gastouderbureau NL hecht veel belang aan evaluaties van de opvangkwaliteit. Jaarlijkse evaluaties worden gedaan met alle betrokken partijen. Deze worden schriftelijk vastgelegd door de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau NL.

Gastouders worden minimaal twee keer per jaar bezocht door de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau NL. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken naar de huidige situatie van de gastouder, de selectiecriteria en de risico-inventarisatie. Ook wordt het pedagogisch beleidsplan opnieuw geëvalueerd.

Het is ook belangrijk dat gastouders blijven communiceren met ouders over de ontwikkeling en welzijn van het kind. Er wordt verwacht dat gastouders op een gelijkwaardige basis met ouders praten en open en professioneel communiceren. Dit gebeurt dagelijks tijdens haal- en brengmomenten. Gastouders nemen hierbij de leiding in het gesprek en benoemen iets concreets wat zij hebben gezien of ervaren over het kind. Een goede samenwerking met ouders draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van ouders/verzorgers. Gastouders dienen ook rekening te houden met het belang van de groep en hierover helder te communiceren. Ouders kunnen altijd terecht bij de gastouder of bemiddelingsmedewerker voor vragen over de ontwikkeling van het kind. Indien gewenst kan de bemiddelingsmedewerker ondersteuning vragen bij de pedagoog van Gastouderbureau NL.

 

Hoofstuk 10

Tarieven

Tarieven bij Gastouderbureau NL:

 • Geen inschrijfkosten en voordelige bureaukosten.
 • Bemiddeling en begeleiding kosten vanaf €29,50 per maand voor het eerste kind bij de gastouder en € 57,50 per maand (2024) vanaf 2 kinderen bij de gastouder. Nanny-Kinderopvang € 59,50 per maand ongeacht het aantal kinderen. (Regio Dordrecht € 59,50/ € 69,50)
 • De kosten van kinderopvang bestaan uit twee delen: de vergoeding per uur per kind aan de gastouder en de bureaukosten van Gastouderbureau NL.
 • De gastouder bepaalt haar eigen uurtarief. Het tarief staat beschreven op de persoonlijke profielpagina van de gastouder op www.dienstverlening-aan-huis.nl
 • Kinderopvangtoeslag is van toepassing op het uurtarief van de gastouder, de bemiddeling en begeleiding. 
 • Op de website kun je eenvoudig je netto opvangkosten berekenen, inclusief teruggave kinderopvangtoeslag en vakantiemindering.
 • Bij opvang bij de ouder thuis of een nanny bepaalt de gastouder het uurtarief, afhankelijk van het aantal kinderen.
 • Bij opvang bij de ouder thuis geldt de regel 'Dienstverlening aan huis', waarbij wettelijke eisen gelden en de opvang maximaal 3 dagen per week mag plaatsvinden.
 • Kinderopvangtoeslag is alleen van toepassing op kinderopvanguren en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijke werkzaamheden. Gastouderbureau NL werkt samen met partnerbedrijf Huishulpen.nl voor aparte registratie en facturering van huishoudelijke werkzaamheden.
 • De kinderopvangtoeslag vergoedt ook de kosten voor bemiddeling en begeleiding samen met de gastoudervergoeding tot het maximale bedrag.

 

 Versie 2023/2024