Pedagogisch beleidsplan GOBNL 1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. 

1.1 Gastouderbureau NL. 2

1.2 Wat doet gastouderbureau NL. 2

Hoofdstuk 2. 

2.1 Inleiding. 3

Hoofdstuk 3. 

3.1 Visie. 

Hoofdstuk 4. 

4.1 Openingstijden. 

4.2 Opvangtijden. 5

4.3 Aandacht functionaris Meldcode. 

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek. 

Hoofdstuk 5. 

5.1 Pedagogische basisdoelen. 

5.2 Emotionele veiligheid. 

5.3 Persoonlijke competenties. 

5.4 Sociale competenties. 

5.5 Waarden en Normen. 

Hoofdstuk 6. 

6.1 Verzorging. 

6.2 Veiligheid. 

Hoofdstuk 7. 

7.1 Criteria gastouderbureaus. 

Hoofdstuk 8. 

8.1 Aanmelding. 

8.2 Intake. 

8.3 Overstemming.

8.4 Koppelingsgesprek. 

8,5 Wennen. 

Hoofdstuk 9. 

9.1 Criteria gastouders. 

9.2 Criteria aan de opvanglocatie. 

9.3 Werkwijze, aantal kinderen en leeftijdsopbouw van de groepen. 

9.4 Evaluatie en huisbezoek. 

Hoofdstuk 10.  

10.1 Specialistische opvang

10.2 Tarieven.

Hoofdstuk 1

1.1 Gastouderbureau NL

Gastouderbureau NL is opgericht na een 10-jarige samenwerking met een landelijke franchiseorganisatie. Vanuit ons hoofdkantoor in Sneek zullen wij onze eigen visie en kennis van onze organisatie uitdragen aan ouders en gastouders in Nederland.

1.2 Wat doet Gastouderbureau NL

Gastouderbureau NL biedt kinderopvang welke een aanvulling is op de opvoeding thuis en op school, waar kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Maar vooral bieden wij kinderopvang waar kinderen met plezier naar toe gaan. Wij helpen bij het aanbevelen, zoeken, bemiddelen en gemeen van ouders en gastouders in samenwerking. 

Hoofdstuk 2

 2.1 Inleiding

In dit pedagogisch beleid beschrijven wij hoe wij invulling geven aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang aan gastouderopvang gesteld zijn. In dit pedagogisch beleid wordt duidelijk gemaakt wat er van aangesloten gastouders verwacht wordt vanuit wet- en regelgeving, maar ook onze eigen visie wordt hierin duidelijk beschreven. 

Een van deze kwaliteitseisen die op is genomen in de huidige wet- en regelgeving is dat het pedagogisch beleidsplan kwaliteitsrichtlijnen is geformuleerd waar ouders / verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de werkwijze en de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen tijdens de opvang. Voor het bieden van verantwoorde kinderopvang is een goede samenwerking en communicatie met ouders / verzorgers van belang. In dit pedagogisch beleidsplan gaan wij hier verder op in en maken wij een praktische vertaling voor de gastouder, waarbij aandacht wordt besteed aan de houding van de gastouder, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en het aanbieden van een uitdagende en stimulerende omgeving.

Gastouderbureau vindt een pedagogisch beleidsplan onontbeerlijk om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Door het kind toetsen van gastouders op de naleving van het pedagogisch beleidsplan, verzekeren we dat de gastouder volgens het pedagogisch kwaliteitsniveau van Gastouderbureau NL werkt en sturen we waar nodig aan. Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen de gastouders hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt geboden. 

Daarom heeft Gastouderbureau NL een pedagogisch beleidsplan opgesteld en ontwikkeld voor de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Dit beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het pedagogisch beleidsplan laat zien waar ouders op kunnen rekenen als zij hun soort in handen geven van een gastouder, maar wil ook dat het de gastouder en de vraagouder aanspreekt en de vraagouder geeft rond opvang, opgroeien en ontwikkeling. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders het gastouderbureau en de gastouder kunnen aanspreken op hun beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor een onderling gesprek.

Wij zien erop toe dat onze aangesloten gastouders handelen volgens dit pedagogisch beleid en onze gastouders in de uitvoering hiervan, want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. 

Hoofdstuk 3

3.1 Visie

Gastouderbureau NL heeft als visie dat de aangeboren aanleg als de omgeving, in wisselwerking met elkaar, de richting bepaalt waarin het kind zich ontwikkelt. Ieder kind heeft de drang om zich, in eigen tempo, te ontwikkelen. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Dit geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor de gastouderopvang. Hierin besloten ligt de taak van de gastouder om de kinderen die zij opvangt een veilige en uitdagende plek te bieden waar zij zich prettig voelen. 

Alleen deskundige en goede kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Een kind heeft van nature een grote behoefte aan veiligheid en bescherming en hecht veel waarde aan de opvoerder (s). De kwaliteit van deze relaties met de omgeving van een soort zijn belangrijk voor de wijze waarop een soort in zijn verder leven met zijn omgeving om zal gaan. De kwaliteit van de gastouder bepaalt het succes van de kinderopvang. Haar pedagogische aanpak wordt door haar kennis en eigen persoonlijkheid bepaald en zorgt zo voor goede opvang.

Bekend is dat kinderen baat hebben bij vaste en vertrouwde gezichten. Kinderen zijn zo beter in staat om vertrouwde relaties en vriendschappen op te bouwen, doordat de opvang stabiel en vertrouwd is. Vertrouwde relaties zijn hiervoor de basis. Pas wanneer een kind kan vertrouwen op de mensen en omgeving waarin hij zich bevindt, kan hij of zij zich vrij voelen om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 

De omgeving van het kind bestaat onder meer uit het gezin, de school en de vriendjes. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling, afhankelijk van het aantal uren dat het gastoudergezin doorbrengt. Gastouders zorgen voor warmte en geborgenheid. Ook geven zij de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien. De gastouder heeft persoonlijke aandacht voor het kind als individu en Gastouderbureau NL zorgt ervoor dat de aangesloten gastouders op een deskundige manier inhoudt geven aan een goede professionele gastouderopvang. De gastouder heeft oog voor persoonlijke competenties van het kind en biedt een omgeving waarin een soort met respect voor anderen en zichzelf kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon. 

De kwaliteit van de opvang valt van staat met de gastouder. Voor een kind is de gastouder een vertrouwd persoon en blijft ook ongelofelijk belangrijk en onmisbaar.

Gastouderbureau NL stelt zich als doel om binnen gastoudergezinnen of bij de ouder (s) thuis een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. Dit zowel voorschools als naschools. Voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar bieden wij ouder (s) de mogelijkheid op toezicht door een gecertificeerde gastouder bij de ouder (s) thuis. Hierop zijn de wettelijke eisen voor gastouderopvang aan huis van applicatie. Indien de kinderen naar de middelbare school gaan, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor de ouder (s). 

Wij bieden de ouders en gastouders de mogelijkheid om veilig onderling in tekst en beeld te communiceren via onze app, die geschikt is voor de mobiele telefoon en de tablet.

Het pedagogische beleid zoals hier beschreven leidt tot een aantal uitgangspunten die gelden voor de opvang in gastoudergezinnen.

Hoofdstuk 4

4.1 Openingstijden

Wij hechten veel waarde aan goede bereikbaarheid voor ouders en gastouders. Wij bieden ruime openingstijden en zijn op werkdagen van 9: 00-20: 00 uur bereikbaar.

Maandag t / m vrijdag: 

Tel. 9:00 - 17:00 uur

Mail. 9:00 - 20:00 uur

Tel: 085-0160860 (hoofdkantoor)

Mail: info@gobnl.nl

Web: www.gobnl.nl

Indien je ons na sluiting probeert te bereiken of wanneer de lijnen bezet zijn woord je doorverbonden met ons antwoordapparaat. Wanneer je deze inspreekt ontvangen wij je bericht per mail. Ook deze mail zullen wij trachten zo spoedig mogelijk te beantwoorden tot 20:00 uur. 

4.2 Opvangtijden

Opvang bij de gastouder  
Het fijne van gastouderopvang is dat de opvangtijden flexibeler zijn dan die van een kinderdagverblijf. Het is mogelijk om met je gastouder afspraken te maken over opvang buiten kantoortijden. Wij hebben een handige app voor op je mobiel of tablet om rechtstreeks te kunnen communiceren met je gastouder. Voor ouders die wisselende diensten draaien of op flexibele basis opvang nodig hebben is gastouderopvang een uitstekende oplossing. Er zijn gastouders beschikbaar die kinderen willen opvangen in het weekend van de avonduren of zelfs 's nachts. Daarnaast zijn veel gastouders bereid om extra dagen of dagdelen in overleg op te vangen wanneer dat nodig is. 

Opvang bij de ouder  
Je kunt ook kiezen voor een gastouder bij je thuis. Deze opvang valt onder de Regeling 'Dienstverlening aan huis' en mag per gastouder voor maximaal 3 dagen per week. Je betaalt een vast uurtarief onafhankelijk van het aantal kinderen. Je kunt deze kinderopvang combineren met huishoudelijke taken. Voor de kinderopvang heb je recht op kinderopvangtoeslag. Om de uren voor huishoudelijke taken juridisch te verantwoorden werken wij samen met een aanvullende organisatie Huishulpen.nl. Gastouderbureau NL zorgt voor je en regelen voor je dat deze uren administratief worden verwerkt. Je ontvangt hiervoor separaat digitale facturen en jaaropgaaf via ons.

4.3 Aandacht functionaris Meldcode  

Als gastouderbureau werken wij verplicht met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode heeft als doel gastouders te ondersteunen in de omgang met de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Gastouderbureau NL beschikt over een SKJ geregistreerde aandachtfunctionaris voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij beschikt over ervaring, kennis en vaardigheden om hulp te bieden in complexe situaties. Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling door aangesloten gastouders, wordt er altijd contact opgenomen een van onze aandachtfunctionaris. De aandachtfunctionaris zal haar kennis op dit gebied ook delen met onze bemiddelingsmedewerkers. 

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek

Gastouderbureau NL hecht veel waarde aan de pedagogische kwaliteit van onze gastouders. Gastouderbureau NL beschikt over een eigen aandacht functionaris pedagogiek, welke graag met ouders en gastouder meedenkt over opvoedvraagstukken. Ook zal zij in de toekomst toekomst haar kennis delen door middel van een op internet blog met tips en inspiratie op het gebied van pedagogiek voor aangesloten gastouders. Wij aangesloten gastouders actief op het gebied van actieve ondersteuning. Ook zorgt de pedagoog voor de nodige kennis bij onze bemiddelingsmedewerkers. 

Hoofdstuk 5

5.1 Pedagogische basisdoelen

Kleinschalige kinderopvang in de vorm van gastouderopvang biedt voor kinderen een vertrouwde, veilige opvang in een huiselijke sfeer. Om kinderen optimaal te gebruiken in hun ontwikkeling zijn er 4 pedagogische basisdoelen vastgesteld en beschreven door pedagoge Marianne Riksen-Walraven. Deze doelen zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en zijn voor ons het uitgangspunt voor de omgang met de kinderen.

De 4 pedagogische basisdoelen:

 1. Waarborgen van emotionele veiligheid 
  Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. Het kind moet zich thuis kunnen voelen in het gastoudergezin. 
 2. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 
  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. De gastouder toont respect en waardering voor de individualiteit van het kind. 
 3. Ontwikkelen van sociale competentie 
  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. De gastouder stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
 4. Overdragen van normen en waarden  
  Kinderen gelegenheid bieden om zich normen, waarden en cultuur van de samenleving eigen te maken. De gastouder geeft aandacht aan waarden en normen.  

5.2 Emotionele veiligheid

Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen is van groot belang voor hun ontwikkeling. Wanneer kinderen emotionele veiligheid ervaren, voelen zij zich vrij om te ontdekken. De gastouder dient te zorgen voor een veilige basis voor het kind. Een veilige basis waar het kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Dit doel is een voorwaarde voor het realiseren van andere pedagogische doelen.

De gastouder zorgt voor een prettig en veilig klimaat, waarin de kinderen zich in eigen tempo op een prettige en veilige manier kunnen ontwikkelen. Een kind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder. 

Het bieden van emotionele veiligheid in de praktijk: 
Wanneer een kindje nieuw start bij de gastouder, besteedt de gastouder aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de gastouder, de ouders en het kind. De wensen, behoeften, het ritme en bijzonderheden worden uitgebreid besproken. Na een kennismaking volgt een wenperiode. Tijdens de wenperiode krijgt het kind de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving en krijgt de gastouder de tijd het kind en de ouders te leren kennen en in te spelen op behoeften. 

De gastouder maakt gebruik van een vaste dagindeling, met eetmomenten, slaapmomenten en activiteiten en zorgt zo voor structuur en duidelijkheid. Deze structuur zorgt voor voorspelbaarheid, door voorspelbaar en duidelijk te zijn ervaren de kinderen een gevoel van veiligheid. Deze vaste rituelen kennen een duidelijke en gestructureerde indeling en dragen bij aan het opbouwen van een veilige en geborgen sfeer, waardoor ruimte ontstaat voor ontspanning, spontaniteit en aandacht voor elkaar. De gastouder heeft zorg voor een uitdagende omgeving voor het kind, rekening houdend met bewegingsvrijheid, materiaalkeuze gericht op leeftijd, behoeften en ontwikkeling. Voor kinderen is het belangrijk dat de omgeving voorspelbaar,   

Praktijkvoorbeelden: 

Baby: 

De gastouder wil Pleun graag verschonen en vertelt tegen Pleun dat zij hem op gaat en een schone luier gaat geven. Zij vertelt wat er komen gaat en wacht de reactie af. Pleun kijkt naar de gastouder aan en wordt ondertussen opgepakt door de gastouder. De gastouder contact houden met Pleun en kijkt wat de reactie van de baby is. Zij reageert op de geluidjes die hij maakt en vertelt wat er komen gaat.  

Voor een baby is het belangrijk dat de omgeving voorspelbaar en bekend is. Iets wat bekend is geeft zelfvertrouwen. Dit betekent een vaste volgorde van verzorgingsmomenten en een vaste plek voor speelgoed. Baby's zijn dol op herhalingen, het geeft hen een gevoel van controle en voorspelbaarheid. 

Peuter: 

Zodra Fedde zijn moeder niet meer ziet, begint hij te huilen. De gastouder reageert begripvol en zegt: "Ik snap best dat je zelfs verdrietig bent, het is ook moeilijk om mama gedag te zeggen." Ze geeft Fedde vervolgens een groot compliment door te zeggen dat hij het heel knap heeft gedaan en vraagt wat hij nu fijn vindt om te doen. Hij mag nog even rustig bij de gastouder zitten, maar mag ook lekker gaan spelen. Fedde geeft aan het fijn te vinden om nog niet eens een boekje te lezen. De gastouder kiest samen met Fedde een leuk boek uit en ploft neer op de bank. Zij lezen samen het boek, zodra het boek klaar is gaat Fedde zelf lekker spelen. 

Een peuter wordt steeds zelfstandiger en wil vaak het liefst alles zelf doen, maar is ook nog afhankelijk van de zorg van volwassenen. Overgangssituaties kunnen voor peuters erg lastig zijn. Een situatieverandering van thuis naar de gastouder kan bij binnenkomst voor peuters zo'n laatste overgangssituatie zijn. Een situatieverandering met andere kinderen, gewoontes en geluiden. Peuters ervaren veel emoties, daar kunnen ze soms ook door overvallen worden en een onveilig gevoel van krijgen. De gastouder de peuter bij het omgaan met deze reacties en reageert begripvol en neemt de tijd om te luisteren en te troosten. Door Fedde een compliment te geven groeit het zelfvertrouwen van Fedde en voelt hij zich gehoord, doordat er begrip was voor zijn verdriet. 

5.3 Persoonlijke competenties

Het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Het ontwikkelen en leren lijkt bij jonge kinderen automatisch te gaan. Kinderen worden geboren met een enorm vermogen en grote motivatie om te leren. Voor een blijvende deel is dit genetisch bepaald, maar de invloed van ouders / gastouders is zo groot. De ontwikkeling en de manier van leren is voor ieder kind anders qua tempo en inhoud. Wij overschatten kinderen wanneer wij denken dat kinderen de hele dag op een goede manier vrij kunnen spelen of als wij denken dat wanneer wij de kinderen een spelletje geven, wij denken dat zij weten hoe het spel werkt. Maar daarentegen willen wij niet alles voor kinderen bepalen en hen ook genoeg ruimte geven om zelf te ontdekken. Kinderen hebben inspiratie en structuur nodig. Daarom is het belangrijk hier een balans in te zoeken, waarbij je kinderen ruimte en mogelijkheden bieden om in hun eigen tempo te ontdekken, te experimenteren en te ervaren. Stel jezelf de vraag: is dit in het belang van het kind? Wat wil ik hiermee bereiken?

Praktijkvoorbeelden: 

Baby: 
Julia (9 maanden) is vrij aan het rondkruipen door de kamer. De gastouder ziet dat Julia om zich heen kijkt en een beetje begint te jammeren. De gastouder houdt een rammelaar en een boekje voor Julia en wat ze heeft. Ze vraagt aan Julia welke ze wil hebben: “Wil je het boekje of de rammelaar?” Julia reikt haar hand uit naar de rammelaar. De gastouder geeft de rammelaar aan Julia en gaat rustig naast Julia op de grond zitten. Zij observeert wat Julia doet. Julia pakt het aan en begint erop te sabbelen. De gastouder vertelt wat Julia doet. Na een aantal minuten brengt de gastouder variatie aan door de rammelaar in Julia haar hand te bewegen, waardoor een geluidje ontstaat. Julia begint te lachen en vervolgens zelf te rammelen met de rammelaar.

Doordat de gastouder Julia zelf laat kiezen met welk speelgoed zij wil spelen, draagt dit bij aan haar eigenwaarde en persoonlijke competenties. En door een waarnemer rol aan te nemen tijdens een speelmoment kun je als gastouder inspelen op de behoefte van een kind. De gastouder benadert een kind op een positieve en liefdevolle manier. 

Peuter:
Anne (2 jaar) vindt het erg leuk om te knutselen. De gastouder heeft verschillend knutselmateriaal op de tafel gelegd. De gastouder legt aan Anne uit dat ze zelf mag kiezen wat ze gaat maken en dat ze alle materialen mag gebruiken. Anne gaat lekker zitten en pakt de lijm, zij stopt het lijm kwastje in het lijmpotje en smeert een gekleurd blaadje vol met lijm. De gastouder kijkt naar Anne en geeft haar een groot compliment voor het lijmen. Ze zegt: "Ik zie dat jij heel goed je papiertje aan het insmeren bent met lijm, wat knap van jou!" Vervolgens begint Anne met het op haar papiertje plakken van verschillend materialen. Zij begint heel voorzichtig, maar al snel heeft zij veel plakkertjes op de lijm geplakt. Als de gastouder naar Anne kijkt, zegt Anne: “Klaar! 

Peuters verkennen de wereld door te spelen en te bewegen. Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Door te bewegen leren de verschillende zintuigen van het soort samen te werken en worden nieuwe verbindingen gemaakt in het brein. Bij peuters ontwikkelt de grove motoriek zich sneller dan de fijne motoriek. Hierdoor krijgt een peuter meer geduld voor fijne motorische activiteiten zoals tekenen, knippen of kralen rijgen. Door een fijne motorische activiteit goed uit te leggen en de peuter ruimte te geven om te oefenen, lukt het waarschijnlijk steeds een beetje beter. Door een soort vrij te laten in het kiezen van materialen van knutselen groeit het zelfvertrouwen van het soort en kan het in zijn of haar eigen tempo onderzoeken, ontdekken en leren.  

Gastouderbureau NL vindt het van belang dat de zelfstandigheid van kinderen wordt aangemoedigd. Kinderen vinden het leuk om dingen zelf te doen. Iets wat lukt geeft hen zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze zelf initiatieven nemen. De gastouder begeleidt een kind op weg naar deze zelfstandigheid. Dat kan op verschillende manieren. Belangrijk is voor ogen te houden dat kinderen vaak meer kunnen dan volwassenen denken!

Gastouderbureau NL verwacht van gastouders, dat zij kennis en ervaring hebben met de verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling zich af op verschillende gebieden die meestal als volgt worden onderverdeeld:   

 • Motorische ontwikkeling  

De gastouder houdt in het oog hoe ver de ontwikkeling van het soort gevorderd is. Het kind krijgt voldoende ruimte om te kunnen klauteren, kruipen en springen. Ook het speelgoed dat de ouders aan de gastouder ter beschikking stellen van dat de gastouder zelf in huis heeft, is op de ontwikkeling en ontplooiing van de bekende mogelijkheden van het soort overeen.   

 • Cognitieve ontwikkeling  

Aan de verstandelijke ontwikkeling van het soort besteedt de gastouder op allerlei aandacht. Door in te gaan op vragen van het kind (waarom is de lucht blauw?) En uitleg te geven over wat kinderen zien en meemaken en door het bouwen van blokkenhuizen en het spelen met vormen en kleuren. De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke mate bevorderd door met het kind te praten, te lezen, plaatjes te kijken en te zingen.  

 • Creatieve ontwikkeling:  

Creativiteit stimuleren van kinderen kent geen grenzen. Door het aanbieden van activiteiten als tekenen, kleuren, knutselen, dansen, verkleden en muziek stimuleer je de ontwikkeling van creativiteit. Hierbij staat niet het eindproduct centraal, maar het proces, het creatief bezig zijn. De gastouder stelt zich steeds de vraag; is dit in het belang van het soort? Wat wil ik hiermee bereiken?

Muziek en dans bieden mogelijkheden tot contact maken en het opbouwen van vertrouwen. Het ervaren van muzikale rituelen zoals een liedje zingen voor het slapen gaan, dragen bij aan het gevoel van vertrouwen en voorspel. 

Baby's zijn avontuurlijk en leren zichzelf en de wereld kennen door middel van zintuigen. Ervaringen die hun interesse wekken en hun ontwikkeling ondersteunen zijn bijvoorbeeld; kliederen met verf en het experimenteren met het maken van en luisteren naar geluiden. Bij baby's gaat het niet om wat ze maken maar gaat het om de bewegingen en zintuigelijke ervaringen zelf.

Peuters kunnen vanaf 3 jaar echt de liedjes meezingen en kunnen steeds beter een muziekinstrument vasthouden en gebruiken. Hierbij staat spelen, samen doen en leren altijd centraal. Fantasiespel is een favoriete bezigheid van peuters, om hiermee hun eigen persoonlijkheid te verkennen. Meestal komen in de omgang en het spel met een soort meerdere aspecten van de ontwikkeling zelf aan bod. In onderstaand voorbeeld worden zowel de motorische als de sociale en de verstandelijke ontwikkelingsgebieden aangesproken.  

5.4 Sociale competenties  

Het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Door op spelenderwijze sociale kennis en sociale vaardigheden bij te brengen zijn kinderen steeds meer in staat om zakelijke relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen te helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties geeft je aan kinderen kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen handelen in de samenleving.  

Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker dan op een ander gebied. Dit maakt ieder mens verschillend en uniek.  

De gastouder besteedt op persoonlijke aandacht aan de ontwikkeling van het kind. Veel gebeurt spontaan en intuïtief. De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Ook signaleert de gastouderlijke aspecten van de ontwikkeling. Op verzoek van en in overleg met de ouders heeft de gastouder ook een sturende functie. 

Praktijkvoorbeelden: 
 Cas (3) is verdrietig als zijn moeder hem wegbrengt. De gastouder heeft tijd en aandacht voor hem. Hij wordt op schoot genomen en de gastouder gaat met hem puzzelen.  

Silke (4) heeft een buurmeisje op bezoek. Het buurmeisje mag niet aan het speelgoed van Silke komen, tot haar grote verdriet. De gastouder legt Silke uit, dat samen spelen, samen delen betekent.  

De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale en emotionele groei. Het kind krijgt aandacht als het verdrietig is en zijn vreugde wordt gedeeld. In de ontwikkeling van sociale vaardigheden speelt de gastouder een actieve rol.   

5.5 Waarden en Normen

De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel op verso gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, enz. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen probeer dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving.  

leder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Wat belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Normen en waarden spelen zeker bij de opvoeding van kinderen steeds een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden.  

Milou (6) pakt speelgoed af van haar vriendje. De gastouder vertelt haar dat je speelgoed niet zomaar mag afpakken maar erom moet vragen.  

In het gastoudergezin zijn afspraken gemaakt over het tijdstip waarop wordt gegeten. Michel (9) weet dat iedereen zich hieraan houdt en zorgt er ook voor op tijd te komen.  

Belangrijke normen en waarden van de ouders en het gastoudergezin moeten op elkaar zijn overeengekomen. Bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, omgaan met vriendschappen en conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars spullen en verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe daarmee zal worden omgegaan. Sommige zaken zullen bij de gastouder echter wat anders gaan dan thuis. Dat hoeft geen problemen op te leveren. Integendeel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zien dat verschillen zijn en hiermee leren omgaan. Dit kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars mening en wederzijds vertrouwen spelen ook een belangrijke rol.