Gastouderopvang en Corona besmetting 12-12-2022


Gastouders zijn kritisch in hun handelen om zo besmetting te voorkomen. Gastouders zijn professionals in de opvang van kinderen. Vanuit de Rijksoverheid wordt alle informatie met betrekking tot gastouderopvang en Corona gedeeld met de aangesloten gastouders. Omdat besmettingen plaatsvinden bij zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde gastouders adviseert de Rijksoverheid thuistesten voor gastouders.  

Naast het plezier in de opvang van kinderen is het ook inkomen voor de gastouder. Wanneer een gastouderopvang dicht moet door Coronabesmetting dan is dit inkomensderving voor de gastouder. Daarom ventileert een gastouder de opvang goed en zorgt voor een goede (hand)hygiëne om verspreiding te voorkomen.

Ten opzichte van de reguliere kinderopvang is gastouderopvang over het algemeen soepeler in de opvang van kinderen met ziekteverschijnselen. Hierdoor is het belangrijk dat ouders ook verantwoording nemen wanner het kind symptomen heeft die ook kunnen toebehoren aan Corona. De gastouder beslist of het kind met ziekteverschijnselen wel mag komen om rekening te houden met de andere opvangkinderen.

  • Test thuis je kind als het verkouden is voordat het naar de gastouder gaat.
  • Heeft het kind naast verkoudheid ook andere klachten, kind thuishouden.
  • Heeft het kind nauw contact gehad met een coronapatiënt, kind thuishouden.
  • Is het kind in afwachting van een testuitslag, kind thuishouden.

Als het kind door ziekte niet naar de opvang mag, dan is het redelijk dat de gastouder de gereserveerde uren vergoedt krijgt. De gastouder kan deze gereserveerde uren niet invullen met opvang van een ander kind. Als de gastouder ziek is, dan is het redelijk dat de gereserveerde uren niet hoeven te worden doorbetaald tenzij anders overeengekomen.


1. Beslisboom 

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. Op de beslisboom staat ook informatie over hoe lang een kind eventueel thuis moet blijven / in quarantaine moet.

Er zijn nog steeds dringende adviezen en daarom richtlijnen om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag. Daarom is het belangrijk om de beslisboom te blijven gebruiken. Lees meer en download de beslisboom. 

De richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de beslisboom, zijn dezelfde richtlijnen als die op de website van de rijksoverheid staan. De richtlijnen worden in de beslisboom alleen anders in beeld gebracht om makkelijker te kunnen bepalen wanneer een kind wel en niet naar de opvang (of naar school) mag, maar verschillen op inhoud níet van de richtlijnen zoals ze op de website van het RIVM en de Rijksoverheid staan.

Naast deze richtlijnen heeft uw organisatie ook een eigen gezondheidsbeleid. Hierin is, onder andere, opgenomen hoe wordt omgegaan met kinderen met gezondheidsklachten en wanneer zij wel en niet naar de kinderopvang mogen komen. Bijvoorbeeld in het geval van koorts. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw kinderopvangorganisatie. Ook kunt u contact opnemen met de oudercommissie, zij hebben adviesrecht op het gezondheidsbeleid van de organisatie. 

Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (12-09-2022)

Regeling | 28-07-2022

Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario’s een informatiedocument opgesteld. Indien de basisregels gelden zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf, als de omstandigheden daarom vragen, aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen.

In de bijlage de maatregelen en maatregelenladder opgesteld door de brancheorganisatie kinderopvang

Bijlagen